[:cz]

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE O BRÝLOVÉ ČOČKY OD SPOLEČNOSTI LAROOPTIK

 

  1. DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž je vyhlášena od 18. 3. 2016 do 1. 4. 2016 (dále jen doba konání soutěže).

  1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

Zapojením do soutěže dává každý účastník souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže.

Poskytnutá emailová adresa musí být přesná a pravdivá. Pokud v průběhu soutěže dojde ze strany soutěžícího k jakýmkoliv změnám, může po pořadatelích požadovat jejich opravu, doplnění či změnu.

Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen.

Účast v soutěži není zpoplatněna.

Do závěrečného vyhodnocení budou zařazeni jen soutěžící splňující výše uvedené podmínky.

  1. MECHANIKA SOUTĚŽE

Soutěžící zodpoví ve formuláři 2 otázky – první má jen jednu správnou odpověď, kterou účastník nalezne na webu www.larooptik.cz. Ze všech správných odpovědí na první otázku pak porota složená z pracovníků Larooptik.cz vybere nejlepší odpověď k druhé otázce a určí konečného vítěze.

  1. VÝHRA

Brýlové čočky dle vlastního výběru do 5 tisíc korun.

  1. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ

Výherce soutěže bude kontaktován na emailové adrese, kterou vyplnil ve formuláři. Vyhlášení proběhne 2. 4. 2016 na facebookovém profilu Larooptik.

  1. OSOBNÍ ÚDAJE

Účastník soutěže svou registrací dává organizátorovi a pořadateli, v souladu se zákonem, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži a předání výhry v soutěži.

V případě, že se stane výhercem ceny, též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno a příjmení na našem Facebooku či webových stránkách. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedenému zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem nebo organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla pořadatele, právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

  1. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel, podmínek i trvání soutěže, a to bez náhrady. Všechny změny nabývají platnosti po zveřejnění na facebookové stránce LAROOPTIK.

Pokud soutěžící odvolá souhlas o zpracování osobních údajů, bude ze soutěže vyřazen. Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

Soutěž není nikterak sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Informace poskytnuté účastníkem soutěže jsou pouze pro účely www.larooptik.cz , ne sociální sítě Facebook.

Bude-li mít pořadatel či organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen.

Každý účastník potvrzuje, že se seznámil s jejími pravidly a plně s nimi souhlasí. Pokud je poruší, ztrácí právo na udělení výhry, nebo účasti v soutěži. Soutěžící rovněž musí dodržovat pravidla používání sociální sítě Facebook.

V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky.[:]